<  October , 2018  >  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Shimini Atzerest- No School
2
Simchas Torah- No School
3
4
5
6
7
8
9
Rosh Chodesh Cheshvan
10
Rosh Chodesh Cheshvan
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31